بادیز

رونمایی از وب سایت جدید

بادیز
کاتب
نویسنده بادیز
۹ فروردین ۱۴۰۰
بادیز

به گزارش روابط عمومی آژانس تبلیغات دیجیتال بادیز ، وب سایت جدید این آژانس از ابتدای سال جدید فعال شده است و اطلاعات نسخه قبلی وب سایت که شامل نمونه کارها و شناسنامه کامل پروژه های اجرا شده بوده است بر اساس الویت در حال بارگزاری در وب سایت جدید میباشد .