بادیز

همکاری بادیز با سهم آشنا

بادیز
کاتب
نویسنده بادیز
۹ فروردین ۱۴۰۰
بادیز

به گزارش روابط عمومی آژانس تبلیغاتی بادیز ، طی توافقی تولید محتوای بصری – موشن کارگزاری سهم آشنا به تیم توانمند بادیز سپرده شد . بر اساس سفارش این کارگزاری ویدئو موشن به جهت معرفی کلیه خدمات آن مجموعه تولید خواهد شد .